Ostatnie informacje
Sponsor strategiczny


Kategorie
Archiwa
wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU „ECHO KRESÓW”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „ECHO KRESÓW” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności w tym na rzecz chóru „Echo Kresów” zwanego dalej „Chórem” i jego członków oraz członków Stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach(Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 75, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kędzierzyn-Koźle a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 2

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą oraz działalność statutową odpłatną na zasadach określonych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, z których dochody przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych.

3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z napisem „ Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”, a poszczególne organy pieczęci z napisem oznaczającym ich nazwę.

4. Stowarzyszenie może ustanowić odznakę organizacyjną

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, mającą za cel : pomoc w utrzymaniu, rozwijaniu i doskonaleniu działalności artystycznej Chóru „Echo Kresów”, udzielanie pomocy i wsparcia członkom Chóru, pielęgnowanie polskości, tradycji narodowej i kulturowej, a także podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury Kresów wśród społeczeństwa.

2. Wykonywanie zadań publicznych wymienionych w ust.1 następuje w ramach realizacji celów Stowarzyszenia poprzez:

a) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą,

b) współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury Kędzierzyn – Koźle w zakresie działalności chóru oraz pomoc w realizacji programu kulturalnego Miejskiego Ośrodka Kultury

c) wspomaganie działań zmierzających do zabezpieczenia materialnych warunków funkcjonowania i rozwoju Chóru,

d) rozwijanie działalności zmierzającej do rozszerzenia kręgu przyjaciół Chóru i pozyskiwania nowych członków Chóru rozmiłowanych w kulturze kresów,

e) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu Chóru w instrumenty muzyczne, stroje oraz rekwizyty potrzebne do realizacji widowisk scenicznych i występów,

f) udzielanie Chórowi pomocy w organizowaniu koncertów w kraju i za granicą,

g) organizowanie i współfinansowanie wyjazdów na występy i koncerty członków Chóru,

h) pobudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństw w kraju i za granicą polską tradycją narodową i kulturą Kresów oraz działalnością i osiągnięciami artystycznymi Chóru,

i) wydawanie publikacji własnych, materiałów informacyjnych oraz nagrań audio wideo w celu promocji Chóru oraz popularyzacji tradycji i kultury kresowej,

j) udzielanie pomocy i wspieranie członków Chóru będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

3. Cele Stowarzyszenia realizowane są również poprzez:

 

a) działalność charytatywną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach Wschodnich oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą,

b) współpracę i poszukiwanie wspólnych wartości narodowych i europejskich z zagranicznymi organizacjami o podobnych celach, a w szczególności współpracę z Polonią i z Polakami za granicą,

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz kultury kresowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kraju i za granicą,

d) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) działalność w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów oraz turystyki i krajoznawstwa,

h) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kresowego,

i) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

j) współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

k) promocję kultury lokalnej poprzez udział w projektach kulturalnych realizowanych przez MOK Kędzierzyn-Koźle,

l) organizację sympozjów, konferencji, warsztatów zajęć edukacyjnych, pobytów studyjnych i wystaw,

m) promocję i organizację wolontariatu,

n) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

 

4. Działalność dotycząca realizacji zadań publicznych, określonych w § 3 Statutu, prowadzona na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Stowarzyszenia, jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 4

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających

c) honorowych.

 

§ 5

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby małoletnie w wieku 16‑18 lat, na warunkach określonych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 6

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową ,rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 7

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub Chóru ”Echo Kresów”.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 8

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek.

 

§ 9

 

1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganie statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego , mogą jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 10

 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek :

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b) wykreślenia Uchwałą Zarządu z listy członków wskutek:

prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia,

łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy ,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Uchwała dotycząca odwołania jest rozpatrywana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 11

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 12

 

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,

2) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

 

§ 14

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 15

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków – zwyczajne – zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok jako sprawozdawcze, w celu zatwierdzenia bilansu i udzielenia Zarządowi absolutorium. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od zwołana Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Walne Zgromadzenie Członków –nadzwyczajne- może odbyć się każdym czasie.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek członków Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, do których zostało zwołane.

 

§ 16

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie i wprowadzanie zmian w statucie,

c) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h) nabywanie i zbywanie majątku Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 osób: w tym  Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Dyrygenta chóru z tytułu zajmowanego stanowiska.

3. Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarząd wybiera spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. posiedzenie zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Sekretarz.

 

§ 18

 

1. Do kompetencji Zarządu należą:

a) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie Uchwał walnego Zgromadzenia Członków,

c) wydawanie regulaminów i zarządzeń regulujących strukturę i funkcjonowanie Stowarzyszenia,

d) sporządzanie planów pracy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i) przyjmowanie i skreślanie Członków.

j) zwalnianie okresowo Członków Stowarzyszenia z opłacania składek

 

§ 19

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza wybranych przez członków Komisji spośród swego grona, na pierwszym posiedzeniu.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej

a) nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia lub pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem,

b) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 20

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów,

c) Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia

d) żądanie od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

e) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych do realizacji w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie działalności statutowej, finansowej czy gospodarczej,

f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego /ich bezczynności lub działanie niezgodne ze statutem Stowarzyszenia,

g) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków ze swojej działalności

h) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium –corocznie.

2. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał i są ważne, jeżeli zostały podjęte przez Komisję Rewizyjną w pełnym składzie zwykłą większością głosów.

§ 21

 

W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej / władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 22

 

1. Z zachowaniem obowiązujących przepisów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w szczególności obejmującą organizowanie koncertów i imprez, a także kursów i szkoleń.

2. Zarząd określa formy organizacyjne i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK- FUNDUSZE-SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§ 23

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

b) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu i środków pochodzących z ofiarności publicznej,

c) z dotacji, subwencji, udziałów i lokat,

d) wpływów z działalności statutowej odpłatnej, w tym imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

2. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawach finansowych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 24

 

1. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego przestrzegając zapisy w Ustawie z dnia 24.04.2002r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Dziale II Rozd.3 art.20 o przestrzegając zmiany wprowadzone 12.03.2010r. Opublikowane jako jednolity tekst ustawy w Dz. U .Nr 234 poz. 1516, po spełnieniu łącznie następujących wymagań:

a) prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem ze grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

b) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

c) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność o której mowa w ppkt.1

2. Stowarzyszenie musi posiadać kolegialny organ kontroli-Komisję Rewizyjną, odrębną od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą:

a) być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Po wyborze Komisji rewizyjnej jej członek niezwłocznie przedstawia zaświadczenie o niekaralności.

3. Zabrania się Zarządowi Stowarzyszenia:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Członkowie Zarządu niezwłocznie przedstawia zaświadczenia o niekaralności.

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika lub prezesa i dwóch upoważnionych członków zarządu łącznie. Natomiast w sprawach niemajątkowych dwaj upoważnieni członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Statut uchwalono dnia 08.11.2013 roku.


Czytaj więcej: » O Stowarzyszeniu